FR | NL
Händlersuche
Suche

Privacyverklaring

Uw privacy is belangrijk voor ons.

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene informatie

De onderstaande informatie biedt een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Het begrip Persoonsgegevens verwijst naar alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Meer informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze privacyverklaring die onder deze tekst uiteengezet wordt.

Het verzamelen van gegevens op deze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt door de eigenaar van de website uitgevoerd. Zijn contactgegevens vindt u in het onderdeel "Informatie over de verantwoordelijke instelling" in deze privacyverklaring.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld op het moment dat u deze met ons deelt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u in een contactformulier invult.

Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming door onze IT-systemen verzameld wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. uw browser, besturingssysteem of het tijdstip waarop pagina bezocht werd). Deze informatie wordt automatisch verzameld wanneer u deze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de informatie wordt verzameld om te waarborgen dat de website storingsvrij aangeboden wordt. Andere gegevens kunnen gebruikt worden om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de bron, ontvangers en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt tevens het recht om te vragen om de correctie of verwijdering van deze gegevens. Als u uw toestemming voor gegevensverwerking hebt verleend, kunt u deze toestemming te allen tijde voor toekomstige gegevensverwerking intrekken. Daarnaast hebt u het recht om te vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden beperkt wordt. U hebt tevens het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Als u nog vragen over het gegevensbescherming hebt, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Analysetools en tools van derden

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch geanalyseerd worden. Dit gebeurt hoofdzakelijk met behulp van zogenaamde analyseprogramma's.

Meer informatie over deze analyseprogramma's vindt u in deze privacyverklaring.

2. Hosting

Wij hosten de content van onze website bij de volgende provider:

Externe Hosting

Deze website wordt extern gehost. De persoonsgegevens die op deze website worden geregistreerd, worden op de servers van de hostingdienstverlener opgeslagen. Hierbij kan het met name gaan om IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, websitetoegang en andere gegevens die via een website worden gegenereerd.

De externe hosting vindt plaats om de overeenkomst met onze potentiële en bestaande klanten na te komen (Art. 6(1)(b) van de AVG) en in het belang van een betrouwbare, snelle en efficiënte levering van ons online aanbod door een professionele aanbieder (Art. 6(1)(f) van de AVG). Als u een desbetreffende toestemming hebt verleend, vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van Art. 6(1)(a) van de AVG en § 25(1) van de TTDSG, voor zover de toestemming betrekking heeft op het plaatsen van cookies of de toegang tot informatie op het apparaat van de gebruiker zoals bedoeld in de TTDSG (bijv. device fingerprinting). De toestemming kan op ieder moment ingetrokken worden.

Onze hostingdienstverleners zullen uw gegevens alleen verwerken voor zover dat nodig is om aan hun dienstverplichtingen te voldoen en onze instructies met betrekking tot deze gegevens op te volgen.

Wij maken gebruik van de volgende hostingdienstverlener(s):

Andrea Fernau
Azenbergstraße 34
70174 Stuttgart
Duitsland

Hosting via
Hetzner Online GmbH
Industriestr. 25
91710 Gunzenhausen
Duitsland

Verwerking

Voor het gebruik van bovengenoemde dienst hebben wij een verwerkingsovereenkomst (AVV) afgesloten. Dit is een overeenkomst die is voorgeschreven door de wetgeving inzake gegevensbescherming, en die waarborgt dat de persoonlijke gegevens van onze websitegebruikers alleen worden verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

3. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De eigenaren van deze websites nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Daarom behandelen we uw persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze privacyverklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, worden er allerlei persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Deze privacyverklaring licht toe welke gegevens we verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. Ook wordt toegelicht hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat de overdracht van de gegevens via internet (bijv. bij communicatie via e-mail) lacunes in de beveiliging kan vertonen. Het is onmogelijk om helemaal te verhinderen dat derden toegang hebben tot uw gegevens.

Informatie over de verantwoordelijke instelling

De verantwoordelijke instelling voor de gegevensverwerking op deze website is:

Burgbad Aktiengesellschaft
Am Donscheid 3
57392 Schmallenberg
Duitsland

Telefon: +49 (0) 2974 / 7720
E-Mail: info@burgbad.com

De verantwoordelijke instelling is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslissingen neemt over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen enz.).

Bewaartermijn

Tenzij in deze privacyverklaring een concrete bewaartermijn is vermeld, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel van de gegevensverwerking niet meer van toepassing is. Als u een gerechtvaardigd verzoek om wissing indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij we andere wettelijk toelaatbare redenen hebben om uw persoonsgegevens op te slaan (bijv. fiscaalrechtelijke of handelsrechtelijke bewaartermijnen). In laatstgenoemd geval worden de gegevens pas verwijderd wanneer deze redenen niet meer van toepassing zijn.

Algemene informatie over de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens op deze website

Als u toestemming voor de gegevensverwerking verleend hebt, verwerken wij uw persoonsgegevens op grond van Art. 6(1)(a) van de AVG of Art. 9 (2)(a) van de AVG; indien speciale gegevenscategorieën worden verwerkt, baseren we ons op Art. 9 (1) van de AVG. In het geval van uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen, is de gegevensverwerking ook gebaseerd op Art. 49(1)(a) van de AVG. Als u toestemming hebt gegeven voor de opslag van cookies of de toegang tot informatie op uw gebruikersapparaat (bijv. via device fingerprinting), dan vindt de gegevensverwerking ook plaats op grond van § 25(1) van de TTDSG. De toestemming kan op ieder moment ingetrokken worden. Als uw gegevens nodig zijn om de overeenkomst uit te voeren of om precontractuele maatregelen uit te voeren, verwerken wij uw gegevens op grond van Art. 6(1)(b) van de AVG. Voorts verwerken wij uw gegevens als deze nodig zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van Art. 6(1)(c) van de AVG. Bovendien kunnen de gegevens verwerkt worden op basis van ons gerechtvaardigd belang in overeenstemming met Art. 6(1)(f) van de AVG. Informatie over de relevante rechtsgrondslag in elk afzonderlijk geval vindt u in de volgende paragrafen van deze privacyverklaring.

Functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

c/o TÜV SÜD Akademie GmbH
Westendstraße 160
80339 München
Duitsland

Telefon: +49 2359 291420
E-Mail: datenschutz@burgbad.com

Informatie over gegevensoverdracht naar de VS en andere derde landen

We maken onder andere gebruik van tools van bedrijven die gevestigd zijn in de Verenigde Staten of andere landen buiten de EU die volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming niet veilig zijn. Als deze tools geactiveerd zijn, kunnen uw persoonsgegevens aan die landen buiten de EU doorgegeven en daar verwerkt worden. We moeten u erop wijzen dat in deze landen niet een gegevensbescherming van het niveau van de EU gegarandeerd kan worden. Zo zijn bedrijven uit de Verenigde Staten verplicht om persoonsgegevens vrij te geven aan veiligheidsdiensten zonder dat u als betrokkene hiertegen juridische stappen kunt ondernemen. Het valt dus niet uit te sluiten dat Amerikaanse instanties (bijv. de geheime dienst) uw persoonsgegevens verwerken, analyseren en permanent archiveren voor monitoringdoeleinden. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

De toestemming voor de verwerking van uw gegevens intrekken

Veel gegevensverwerkingsprocedures zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt de toestemming die u al heeft gegeven op elk moment op ieder moment intrekken. Dat doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die vóór de intrekking heeft plaatsgevonden.

Het recht van bezwaar tegen de gegevensverzameling in specifieke gevallen, alsook tegen direct marketing (Art. 21 van de AVG).

ALS DE GEGEVENSVERWERKING OP GROND VAN ART. 6(1)(E) OF (F) VAN DE AVG PLAATSVINDT, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE. DIT GELDT TEVENS VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE BETREFFENDE RECHTSGRONDSLAG WAAROP VERWERKING VAN GEGEVENS IS GEBASEERD, VINDT U IN DIT PRIVACYBELEID VOOR GEGEVENS. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ DE BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WE DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANVOEREN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF INDIEN UW GEGEVENS VERWERKT WORDEN OM WETTELIJKE RECHTEN AF TE DWINGEN, UIT TE OEFENEN OF TE VERDEDIGEN (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21(1) VAN DE AVG).

ALS UW PERSOONSGEGEVENS VOOR DIRECT MARKETING WORDEN VERWERKT, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS VOOR DERGELIJKE MARKETINGDOELEINDEN. DAT GELDT EVENEENS VOOR PROFILERING VOOR ZOVER DIE MET DIRECT MARKETING VERBAND HOUDT. ALS U BEZWAAR AANTEKENT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER GEBRUIKT VOOR DIRECT-MARKETINGDOELEINDEN (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21(2) VAN DE AVG).

Het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit

In het geval van overtredingen van de AVG hebben betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gebruikelijke verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende overtreding. Het recht om een klacht in te dienen is van kracht, ongeacht andere bestuurlijke of gerechtelijke procedures die als rechtsmiddel beschikbaar zijn.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om te eisen dat we gegevens die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract automatisch verwerken, aan uzelf of aan een derde in een gangbaar, machineleesbaar formaat overdragen. Als u vraagt om de gegevens rechtstreeks aan een andere verwerkingsverantwoordelijke door te geven, dan zal dat verzoek alleen ingewilligd worden als het technisch haalbaar is.

Informatie, correctie en verwijdering

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, over de bron en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. Aarzel niet contact met ons op te nemen als u nog vragen over het onderwerp persoonsgegevens hebt.

Recht op beperking van verwerking

U hebt het recht om te vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt wordt. Hiervoor kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

  • Als u de juistheid van de door ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben we doorgaans tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van het onderzoek hebt u het recht om te vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt wordt.
  • Als de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is gebeurd, kunt u vragen om beperking van de gegevensverwerking in plaats van verwijdering.
  • Indien wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig hebt voor het uitoefenen, verdedigen of doen gelden van rechtsvorderingen, hebt u het recht om te eisen dat de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt wordt in plaats van dat de gegevens verwijderd worden.
  • Als u overeenkomstig Art. 21(1) van de AVG bezwaar hebt aangetekend, dan moeten uw belangen en die van ons tegen elkaar worden afgewogen. Zolang niet duidelijk is wiens belangen zwaarder wegen, hebt u het recht om te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens, met uitzondering van de opslag ervan, uitsluitend met uw toestemming worden verwerkt of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon te beschermen of om zwaarwegende redenen van algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat.

SSL- of TLS-versleuteling

Deze website maakt gebruik van SSL- of TLS-versleuteling om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke content te beschermen, zoals bijv. bestellingen of aanvragen die u ons als eigenaar van de website toestuurt. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://”, alsook aan het hangslotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-versleuteling geactiveerd is, kunnen de gegevens die u ons toestuurt niet door derden worden gelezen.

4. Het verzamelen van gegevens op deze website

Cookies

Onze website maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine datapakketjes die onschadelijk zijn voor uw apparaat. Ze worden tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies) op uw apparaat opgeslagen. Sessiecookies worden na uw bezoek automatisch verwijderd. Permanente cookies blijven op uw apparaat staan totdat u ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch door uw webbrowser verwijderd worden.

Cookies kunnen van ons komen (first-party cookies) of van derden (de zogenaamde third-party cookies). Cookies van derden maken de integratie van bepaalde diensten van externe bedrijven in websites mogelijk (bijv. cookies om betalingsdiensten af te wikkelen).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn om technische redenen noodzakelijk omdat bepaalde websitefuncties niet zonder zouden werken (bijv. de winkelwagen of het afspelen van video's). Andere cookies kunnen gebruikt worden om gebruikersgedrag te analyseren of voor marketingdoeleinden.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren, om bepaalde door u gewenste functies te bieden (bijv. voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv. cookies voor het meten van het webbezoek) (noodzakelijke cookies) worden opgeslagen op grond van Art. 6(1)(f) van de AVG, tenzij een andere rechtsgrond is aangegeven. De eigenaar van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de opslag van noodzakelijke cookies voor de technisch storingsvrije en geoptimaliseerde verlening van zijn diensten. Als uw toestemming voor de opslag van cookies en vergelijkbare herkenningstechnologieën is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van deze toestemming (Art. 6(1)(a) van de AVG en § 25(1) van de TTDSG). Deze toestemming kunt u te allen tijde intrekken.

U kunt uw browser zo instellen dat u een melding krijgt wanneer er cookies geplaatst worden en dat cookies uitsluitend in een concreet geval worden toegestaan, dat de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen wordt uitgesloten en dat cookies automatisch worden gewist bij het afsluiten van de browser. Als cookies zijn uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Welke cookies en diensten op deze website gebruikt worden, leest u in deze privacyverklaring.

CCM19

Onze website gebruikt CCM19 om uw toestemming te verkrijgen voor de opslag van bepaalde cookies op uw apparaat of voor het gebruik van bepaalde technologie, en om dit te documenteren in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming. De aanbieder van deze technologie is Papoo Software & Media GmbH, Auguststr. 4, 53229 Bonn, Duitsland (hierna "CCM19").

Wanneer u onze website bezoekt, wordt er een verbinding met de CCM19-servers tot stand gebracht om uw toestemming en andere verklaringen voor het gebruik van cookies te verkrijgen. CCM19 slaat vervolgens een cookie in uw browser op om de door u gegeven toestemming te kunnen vastleggen of intrekken. De op deze manier verzamelde gegevens worden bewaard totdat u ons vraagt deze te verwijderen, de CCM19 de cookie zelf verwijdert of het doel voor het opslaan van de gegevens niet meer van toepassing is. Wettelijk verplichte bewaartermijnen blijven onverminderd van kracht.

CCM19 wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6(1 lid 1)(c) van de AVG.

Verwerking

Voor het gebruik van bovengenoemde dienst hebben wij een verwerkingsovereenkomst (AVV) afgesloten. Dit is een overeenkomst die is voorgeschreven door de wetgeving inzake gegevensbescherming, en die waarborgt dat de persoonlijke gegevens van onze websitegebruikers alleen worden verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

Serverlogbestanden

De aanbieder van de pagina's verzamelt automatisch informatie en slaat deze op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorstuurt. Hierbij gaat het om:

  • Browsertype en browserversie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Referrer URL
  • Hostnaam van de toegangscomputer
  • Tijdstip van serververzoek
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet met andere gegevensbronnen samengevoegd.

Deze gegevens worden verzameld op grond van Art. 6(1)(f) van de AVG. De eigenaar van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de technisch storingsvrije weergave en optimalisatie van zijn website. Hiervoor moeten de serverlogbestanden geregistreerd worden.

Contactformulier

Als u ons met het contactformulier aanvragen toestuurt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de daar ingevoerde contactgegevens, door ons opgeslagen om de aanvraag te verwerken en met het oog op vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op grond van Art. 6(1)(b) van de AVG als uw aanvraag verband houdt met de uitvoering van een contract of vereist is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van aan ons gerichte vragen (Art. 6(1)(f) van de AVG) of op uw toestemming (Art. 6(1)(a) van de AVG) als dit werd gevraagd. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u ons vraagt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet meer van toepassing is (bijv. nadat uw aanvraag is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onverminderd van kracht.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw aanvraag inclusief alle daaruit voortvloeiende persoonlijke gegevens (naam, aanvraag) voor de verwerking van uw aanvraag door ons opgeslagen en verwerkt. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op grond van Art. 6(1)(b) van de AVG als uw aanvraag verband houdt met de uitvoering van een contract of vereist is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van aan ons gerichte vragen (Art. 6(1)(f) van de AVG) of op uw toestemming (Art. 6(1)(a) van de AVG) als dit werd gevraagd. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevens die u ons via contactaanvragen hebt gestuurd, blijven bij ons totdat u om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen -– in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen – blijven onverminderd van kracht.

5. Sociale media

Facebook

Op deze website zijn elementen van het sociale netwerk Facebook geïntegreerd. De aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook worden de verzamelde gegevens echter ook aan de VS en andere derde landen doorgegeven.

Een overzicht van de social media-elementen van Facebook vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Als het social media-element actief is, wordt er een rechtstreekse verbinding tussen uw apparaat en de Facebook-server tot stand gebracht. Facebook ontvangt daardoor de melding dat u met uw IP-adres deze website hebt bezocht. Als u op de Like-knop van Facebook klikt terwijl u in uw Facebook-account bent aangemeld, kunt u de content van deze website aan uw Facebook-profiel koppelen. Hierdoor kan Facebook uw bezoek aan deze website aan uw gebruikersaccount koppelen. Wij wijzen u erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de content van de verzonden data of het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Facebook op: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Indien u toestemming hebt verleend, gebeurt het gebruik van bovenstaande service op grond van Art. 6(1)(a), van de AVG en § 25 van de TTDSG. De toestemming kan op ieder moment ingetrokken worden. Indien u toestemming hebt verleend, is het gebruik van de dienst gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid op sociale media.

Voor zover op onze website persoonsgegevens worden verzameld en doorgestuurd naar Facebook met behulp van het hier beschreven tool, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (Art. 26 van de AVG). De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich tot het verzamelen van de gegevens en het doorgeven ervan aan Facebook. De verwerking door Facebook na het doorgeven van de gegevens valt niet onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid. Onze gezamenlijke verplichtingen zijn in een gezamenlijke verwerkersovereenkomst vastgelegd. De tekst van de overeenkomst vindt u op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van de Facebook-tool en voor het veilig implementeren van de tool op onze website in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van Facebook-producten. U kunt uw rechten (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de door Facebook verwerkte gegevens rechtstreeks bij Facebook doen gelden. Als u bij ons de rechten van betrokkenen doet gelden, zijn wij verplicht deze door te sturen aan Facebook.

Gegevensdoorgifte naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details hierover vindt u hierr: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendumhttps://de-de.facebook.com/help/566994660333381 und https://www.facebook.com/policy.php.

Instagram

Op deze website zijn functies van de Instagram-dienst geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Als het social media-element actief is, wordt er een rechtstreekse verbinding tussen uw apparaat en de Instagram-server tot stand gebracht. Instagram ontvangt hierdoor informatie over uw bezoek aan deze website.

Als u op uw Instagram-account bent ingelogd, kunt u op de Instagram-knop klikken om de content van deze website aan uw Instagram-profiel te koppelen. Hierdoor kan Instagram uw bezoek aan deze website aan uw gebruikersaccount koppelen. Wij wijzen u erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de content van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Instagram.

Indien u toestemming hebt verleend, gebeurt het gebruik van bovenstaande service op grond van Art. 6(1)(a), van de AVG en § 25 van de TTDSG. De toestemming kan op ieder moment ingetrokken worden. Indien u toestemming hebt verleend, is het gebruik van de dienst gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid op sociale media.

Indien op onze website persoonsgegevens worden verzameld en doorgestuurd naar Facebook of Instagram met behulp van het hier beschreven tool, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (Art. 26 van de AVG). De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich tot het verzamelen van de gegevens en het doorgeven ervan aan Facebook en Instagram. De verwerking door Facebook of Instagram na het doorgeven valt niet onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid. Onze gezamenlijke verplichtingen zijn in een gezamenlijke verwerkersovereenkomst vastgelegd. De tekst van de overeenkomst vindt u op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van de Facebook- of Instagram-tool en voor het veilig implementeren van de tool op onze website in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van Facebook- of Instagram-producten. U kunt uw rechten (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de door Facebook of Instagram verwerkte gegevens rechtstreeks bij Facebook doen gelden. Als u bij ons de rechten van betrokkenen doet gelden, zijn wij verplicht deze door te sturen aan Facebook.

Gegevensdoorgifte naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details hierover vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendumhttps://help.instagram.com/519522125107875 en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

 

6. Analysetools en advertenties

Google Tag Manager

We gebruiken de Google Tag Manager. De provider is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Tag Manager is een tool waarmee we tracking- of statistische tools en andere technologieën op onze website kunnen integreren. Google Tag Manager zelf maakt geen gebruikersprofielen aan, slaat geen cookies op en voert geen onafhankelijke analyses uit. Het wordt alleen gebruikt om de geïntegreerde tools te beheren en weer te geven. Google Tag Manager registreert echter uw IP-adres, dat ook kan worden doorgegeven aan het moederbedrijf van Google in de Verenigde Staten.

De Google Tag Manager wordt gebruikt op basis van art. 6 lid 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een snelle en ongecompliceerde integratie en beheer van verschillende tools op zijn website. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 par. 1 lit. a GDPR en § 25 par. 1 12 / 22 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Het bedrijf is gecertificeerd in overeenstemming met het "EU-VS Data Privacy Framework" (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS die bedoeld is om naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming te garanderen voor gegevensverwerking in de VS. Elk bedrijf dat gecertificeerd is onder het DPF verplicht zich tot het naleven van deze gegevensbeschermingsnormen. Meer informatie hierover kan worden verkregen bij de provider via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participantdetail? contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierlandd.

Met Google Analytics kan de eigenaar van de website de gedragspatronen van websitegebruikers analyseren. Daartoe ontvangt de eigenaar van de website verschillende gebruiksgegevens, zoals de bezochte pagina’s, de duur van het bezoek, het gebruikte besturingssysteem en de herkomst van de gebruiker. Deze gegevens worden samengevat in een gebruikers-ID en aan het betreffende gebruikersapparaat toegewezen.

Bovendien kunnen we met Google Analytics onder andere uw muis- en scrollbewegingen en klikgedrag registreren. Daarnaast gebruikt Google Analytics verschillende modelleringsbenaderingen om de verzamelde gegevenssets aan te vullen en maakt het bij de gegevensanalyse gebruik van technologieën voor machinelearning.

Google Analytics maakt gebruik van technologieën waarmee het de gebruiker kan herkennen om zo zijn gedragspatronen te analyseren (bijvoorbeeld cookies of device-fingerprinting). De door Google verzamelde informatie over het gebruik van de website wordt meestal naar een server van Google in de Verenigde Staten verzonden, waar deze wordt opgeslagen.

Deze dienst wordt gebruikt op grond van Art 6(1)(a) van de AVG en § 25(1) van de TTDSG. De toestemming kan op ieder moment ingetrokken wordenr.

Gegevensdoorgifte naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details hierover vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Het bedrijf is gecertificeerd volgens het "EU-VS Data Privacy Framework" (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS die bedoeld is om naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming te garanderen voor gegevensverwerking in de VS. Elk bedrijf dat gecertificeerd is onder het DPF verplicht zich tot het naleven van deze gegevensbeschermingsnormen. Meer informatie hierover kan worden verkregen bij de provider via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participantdetail? contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Browserplug-in

U kunt voorkomen dat Google uw gegevens verzamelt en verwerkt door via de volgende link de browserplug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Voor meer informatie over hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat, kunt u de Privacyverklaring van Google raadplegen: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Verwerking

Wij hebben met Google een contractgegevensverwerkingsovereenkomst afgesloten en implementeren onverkort de strikte bepalingen van de Duitse autoriteit gegevensbescherming bij het gebruik van Google Analytics.

Matomo

Deze website maakt gebruik van de open source webanalyse-service Matomo.

Met behulp van Matomo kunnen we gegevens verzamelen en analyseren over het gebruik van onze website door websitebezoekers. Zo kunnen we onder andere achterhalen wanneer welke pagina's zijn opgevraagd en vanuit welke regio. We registreren ook verschillende logbestanden (bijv. IP-adres, verwijzer, gebruikte browser en besturingssysteem) en kunnen meten of onze websitebezoekers bepaalde acties uitvoeren (bijv. klikken, aankopen, enz.).

Het gebruik van deze analysetool is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 par. 1 lit. a GDPR en § 25 par. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

IP-anonimisering

We gebruiken IP-anonimisering voor de analyse met Matomo. Dit betekent dat je IP-adres wordt ingekort voordat het wordt geanalyseerd, zodat het niet meer duidelijk aan jou kan worden toegewezen.

Hosting

Wij hosten Matomo bij de volgende externe provider:

EU Vertegenwoordiger
Onze EU-vertegenwoordiger voor controllers of verwerkers die niet in de Unie zijn gevestigd (Artikel 27 GDPR) is
ePrivacy Holding GmbH
Große Bleichen 21 20354 Hamburg
Duitsland

Externe functionaris voor gegevensbescherming
ePrivacy GmbH
vertegenwoordigd door Prof. Dr. Christoph Bauer
Große Bleichen 21, 20354 Hamburg
Duitsland

Orderverwerking

Voor het gebruik van bovengenoemde dienst hebben wij een overeenkomst voor orderverwerking (AVV) afgesloten. Dit is een door de wet op de gegevensbescherming voorgeschreven contract dat garandeert dat het de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

Evalanche

We gebruiken de marketingtool Evalanche. Dit is een programma van SC-Networks GmbH, Würmstraße 4, 82319 Starnberg, Duitsland (hierna Evalanche).

Evalanche is een tool om onze marketingactiviteiten te optimaliseren en te automatiseren. Met Evalanche kunnen we bijv. onze leadgeneratie automatiseren en onze website-content op basis van doelgroepen indelen (doelgroeptargeting). Bovendien kunnen we het gebruikersgedrag van de gebruikers van onze website analyseren en op basis daarvan verdere marketingcampagnes starten. Evalanche slaat hiervoor verschillende gegevens van de websitegebruikers op, zoals adressen, interesses, geografische locatie, etc.

Evalanche is gecertificeerd in overeenstemming met de internationaal erkende IT-beveiligingsnorm ISO 27001.

Indien toestemming is verleend, gebeurt het gebruik van bovenstaande service uitsluitend op grond van Art. 6(1)(a) van de AVG en § 25 van de TTDSG. De toestemming kan op ieder moment ingetrokken worden. Indien geen toestemming is verleend, gebeurt het gebruik van deze dienst op grond van Art. 6(1)(f) van de AVG. De eigenaar van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij het optimaliseren van zijn marketingcampagnes.

Verwerking

Voor het gebruik van bovengenoemde dienst hebben wij een verwerkingsovereenkomst (AVV) afgesloten. Dit is een overeenkomst die is voorgeschreven door de wetgeving inzake gegevensbescherming, en die waarborgt dat de persoonlijke gegevens van onze websitegebruikers alleen worden verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG

7. Plug-ins en tools

YouTube met uitgebreide gegevensbescherming

In deze website zijn video's van de website YouTube geïntegreerd. De website-eigenaar is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland

Wij maken gebruik van YouTube in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Volgens YouTube houdt deze modus in dat YouTube geen informatie over gebruikers van deze website opslaat voordat ze de video bekijken. De uitgebreide gegevensbeschermingsmodus sluit echter niet noodzakelijkerwijs de doorgifte van gegevens aan YouTube-partners uit. Zo maakt YouTube, ongeacht of u een video bekijkt of niet, verbinding met het Google DoubleClick-netwerk..

Zodra u een YouTube-video op deze website start, wordt er een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. De YouTube-server ontvangt informatie over welke van onze pagina's u hebt bezocht. Als u op uw YouTube-account bent ingelogd wanneer u onze website bezoekt, dan kan YouTube uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel linken. Dat kunt u voorkomen door u uit uw YouTube-account af te melden.

YouTube kan bovendien verscheidene cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën (bijv. device fingerprinting) op uw apparaat opslaan. Op deze manier kan YouTube informatie over gebruikers van deze website ontvangen. Die informatie kan onder andere gebruikt worden om videostatistieken te genereren, de gebruikersvriendelijkheid van de website te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen.

Indien nodig kunnen na het starten van een YouTube-video aanvullende gegevensverwerkingsoperaties geactiveerd worden waarop wij geen invloed hebben.

Het gebruik van YouTube gebeurt op grond van ons belang om onze onlinecontent op een aantrekkelijke manier te presenteren. Op grond van Art. 6(1)(f) van de AVG is dat een gerechtvaardigd belang. Als u een desbetreffende toestemming hebt verleend, vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van Art. 6(1)(a) van de AVG en § 25(1) van de TTDSG, voor zover de toestemming betrekking heeft op het plaatsen van cookies of de toegang tot informatie op het apparaat van de gebruiker zoals bedoeld in de TTDSG (bijv. device fingerprinting). De toestemming kan op ieder moment ingetrokken worden.

Meer informatie over gegevensbescherming op YouTube vindt u in hun privacyverklaring op: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Vimeo zonder tracking (Do Not Track)

Deze website maakt gebruik van plug-ins van het videoportaal Vimeo. De aanbieder hiervan is Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, VS.

Als u een van onze pagina's bezoekt die met Vimeo-video's is uitgerust, wordt er een verbinding met de Vimeo-servers tot stand gebracht. De Vimeo-server ontvangt informatie over welke van onze pagina's u hebt bezocht. Daarnaast ontvangt Vimeo uw IP-adres. We hebben Vimeo echter zo geconfigureerd dat het uw gebruikersactiviteiten niet volgt en geen cookies plaatst.

Het gebruik van Vimeo gebeurt op grond van ons belang om onze onlinecontent op een aantrekkelijke manier te presenteren. Op grond van Art. 6(1)(f) van de AVG is dat een gerechtvaardigd belang. Als desbetreffende toestemming is verleend, vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van Art. 6(1)(a) van de AVG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen (SCB’s) van de Europese Commissie en, volgens Vimeo, op "gerechtvaardigde zakelijke belangen". Details hierover vindt u hier: https://vimeo.com/privacy.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Vimeo op: https://vimeo.com/privacy.

Google Maps

Deze website maakt gebruik van de kaartenservice Google Maps. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal naar een server van Google in de VS doorgegeven en daar opgeslagen. De aanbieder van deze website heeft geen invloed op deze gegevensdoorgifte. Als Google Maps is geactiveerd, kan Google voor een uniforme weergave van lettertypen Google Fonts gebruiken. Wanneer u Google Maps opent, laadt uw browser de benodigde weblettertypen in uw browsercache om tekst en lettertypen correct weer te geven.

Google Maps wordt gebruikt met het oog op het belang onze online-content aantrekkelijk te presenteren en de door ons aangegeven plaatsen op de website gemakkelijker te vinden. Op grond van Art. 6(1)(f) van de AVG is dat een gerechtvaardigd belang. Als u een desbetreffende toestemming hebt verleend, vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van Art. 6(1)(a) van de AVG en § 25(1) van de TTDSG, voor zover de toestemming betrekking heeft op het plaatsen van cookies of de toegang tot informatie op het apparaat van de gebruiker zoals bedoeld in de TTDSG (bijv. device fingerprinting). De toestemming kan op ieder moment ingetrokken worden.

Gegevensdoorgifte naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details hierover vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ und https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Voor meer informatie over hoe deze functie met gebruikersgegevens omgaat, kunt u de privacyverklaring van Google raadplegen op: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Neocom-productadviseur

Op onze website vindt u de digitale productadviseur van de aanbieder Neo Commerce GmbH, Max-Bill-Str. 8, 80807 München, Duitsland ("Neocom"). De productadviseur biedt u de mogelijkheid om badkamermeubels te vinden die aan uw verwachtingen voldoen. Hoe u de productadviseur gebruikt, is natuurlijk uw zaak. Wanneer u de productadviseur start, worden u vragen voorgelegd die u kunt beantwoorden. Na het productadvies krijgt u onze productaanbevelingen te zien. Tijdens het productadvies registreert Neocom de volgende browser-http-informatie: Browsertype en -versie, IP-adres, taal van de browsersoftware. Bovendien wordt tijdens de browsersessie een sessie-ID gegenereerd, die tijdelijk op uw apparaat wordt opgeslagen om advies te kunnen geven. Dit heeft tot doel om de juiste en volledige weergave en implementatie van digitaal productadvies mogelijk te maken, vergelijkbaar met een winkelwagenfunctie. De rechtsgrondslag is ons gerechtvaardigde belang in overeenstemming met Art. 6(1 lid 1)(f) van de AVG (browserquery) en Art. 6(1-1)(a) van de AVG (toestemming m.b.t. sessie-ID).

Mynewsdesk

Onze persberichten worden via het Mynewsdesk-platform gepresenteerd, bedrijfsregistratienummer 556634-1276, met maatschappelijke zetel te Rosenlundsgatan 40, 118 53 Stockholm, Zweden. De privacyverklaring van Mynewsdesk vindt u hier: https://www.mynewsdesk.com/de/about/terms-and-conditions/privacy_policy. Het cookiebeleid hier: https://www.mynewsdesk.com/de/about/terms-and-conditions/cookies

OXOMI-catalogi

Het product "OXOMI" van Scireum GmbH is een webapplicatie waarvan de functies modulair ter beschikking gesteld worden: Presentatie van product- en marketinginformatie op internet, hiervoor is geen registratie (aanmelding) vereist. Om van uitgebreidere functies gebruik te maken is het mogelijk om te registreren (aanmelden) en kunnen de door de gebruiker ingevoerde gegevens (bijv. naam, bedrijf, contactgegevens) opgeslagen worden. Als de gebruiker de functie "Portaalgebruiker automatisch aanmaken/bijwerken" geactiveerd heeft, worden de gegevens van de nieuw aangemaakte portaalgebruiker opgeslagen. Bij gebruik van de functie "Paperclip" (uittreksel uit een catalogus voor een klant) worden de naam en contactgegevens van de klant 180 dagen bewaard. Scireum GmbH geeft geen persoonlijke gegevens door aan derden en er worden geen metagegevens verhandeld. Het systeem wordt op servers in Europa beheerd onder de Duitse wetgeving inzake gegevensbescherming.

Virtuele rondleidingen via Matterport

Onze website biedt virtuele rondleidingen door panden (bijv. tentoonstellingen en/of bedrijfspanden), die via het portaal my.matterport.com geïntegreerd zijn. Dit portaal wordt geëxploiteerd door Matterport, Inc., 352 E. Java Dr. Sunnyvale, CA 94089, VS. Als u een van onze pagina's bezoekt die een dergelijke virtuele rondleiding aanbiedt, wordt er een verbinding met de Matterport-servers tot stand gebracht. De Matterport-server ontvangt informatie over welke van onze pagina's u bezocht hebt. Daarnaast ontvangt Matterport uw IP-adres. Dit geldt ook als u niet op Matterport bent aangemeld of als u geen account bij Matterport hebt. De door Matterport verzamelde informatie wordt doorgegeven aan de Matterport-server in de VS. Als u op uw Matterport-account bent ingelogd wanneer u onze website bezoekt, dan kan Matterport uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel koppelen. Dat kunt u voorkomen door u uit uw Matterport-account af te melden. Het gebruik van Matterport gebeurt op grond van ons belang om onze internetcontent op een aantrekkelijke manier te presenteren. Op grond van Art. 6(1)(f) van de AVG is dat een gerechtvaardigd belang. Ga voor meer informatie over hoe Matterport de AVG implementeert en met gebruikersgegevens omgaat naar https://matterport.com/legal/privacy-policy.

Google-APIs

Op onze website wordt een webservice van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna: Google-API's) gedownload. We gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te waarborgen. In deze context kan uw browser persoonlijke gegevens doorgeven aan Google-API's. Wettelijke basis voor de verwerking van gegevens is Art. 6(1)(f) van de AVG. Het gerechtvaardigde belang bestaat uit het storingsvrij functioneren van de website. Google-API's heeft zich binnen het kader van de EU-US-Privacy-Shield-overeenkomst zelf gecertificeerd (ga naar https://www.privacyshield.gov/list). De gegevens worden gewist zodra het doel van de gegevensverzameling is voldaan. Meer informatie over de afhandeling van de overgedragen gegevens vindt u in het privacybeleid van Google-API's: https://policies.google.com/privacy. U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Google-API's voorkomen door de uitvoering van scriptcode in uw browser uit te schakelen of een scriptblocker in uw browser te installeren (u vindt dit bijvoorbeeld op www.noscript.net of www.ghostery.com).

8. Audio- en videovergaderingen

Gegevensverwerking

We maken onder meer gebruik van online vergadersoftware om met onze klanten te communiceren. De specifieke hulpprogramma’s die we gebruiken, staan hieronder vermeld. Als u door middel van video- of audiovergadering via internet met ons communiceert, worden uw persoonsgegevens door ons en de aanbieder van het betreffende vergaderprogramma geregistreerd en verwerkt.

De vergaderprogramma’s verzamelen alle gegevens die u verstrekt/gebruikt om deze hulpprogramma’s te gebruiken (e-mailadres en/of uw telefoonnummer). Verder verwerkt de vergadersoftware de duur van de vergadering, begin en einde (tijd) van deelname aan de vergadering, aantal deelnemers en andere "contextinformatie" in verband met het communicatieproces (metagegevens).

Voorts verwerkt de aanbieder van de software alle vereiste technische gegevens voor de afwikkeling van de online communicatie. Hierbij gaat het in het bijzonder om IP-adressen, MAC-adressen, apparaat-ID's, type apparaat, type en versie van het besturingssysteem, clientversie, type camera, microfoon of luidspreker en het type verbinding.

Als er binnen de software content uitgewisseld, geüpload of op een andere manier aangeboden wordt, wordt deze ook op de servers van de softwareaanbieder opgeslagen. Dergelijke content omvat, maar is niet beperkt tot, opnamen in de cloud, chat/instantberichten, voicemails, geüploade foto's en video's, bestanden, whiteboards en andere informatie die tijdens het gebruik van de dienst wordt gedeeld.

Houd er rekening mee dat we geen volledige invloed hebben op de gegevensverwerking van de gebruikte software. Onze mogelijkheden hangen grotendeels af van het bedrijfsbeleid van de betreffende aanbieder. Meer informatie over de gegevensverwerking door de vergadersoftware vindt u in de privacyverklaringen van de gebruikte programma’s, die we onder deze tekst hebben vermeld.

Doel en rechtsgrondslagen

De vergadersoftware wordt gebruikt om met potentiële of bestaande contractuele partners te communiceren of om onze klanten bepaalde diensten aan te bieden (Art. 6 (1)(b) van de AVG). Bovendien dient het gebruik van deze hulpprogramma’s om de communicatie met ons of ons bedrijf in het algemeen te vereenvoudigen en te versnellen (gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in Art. 6(1)(f) van de AVG). Indien u toestemming hebt verleend, zullen de betreffende hulpprogramma's worden gebruikt op grond van deze toestemming. De toestemming kan te allen tijde voor toekomstige gegevensverwerking worden ingetrokken.

Bewaartermijn

De gegevens die rechtstreeks door ons via de video- en vergaderprogramma`s worden verzameld, worden uit onze systemen verwijderd zodra u ons vraagt dit te doen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet meer van toepassing is. Opgeslagen cookies blijven op uw apparaat totdat u ze verwijdert. Wettelijke bewaartermijnen blijven onverkort van kracht.

Wij hebben geen invloed op de bewaartermijn van uw gegevens die door de eigenaren van de vergadersoftware voor eigen doeleinden worden opgeslagen. Neem voor meer informatie rechtstreeks contact op met de exploitanten van de vergadersoftware.

Gebruikte vergaderprogramma’s

Wij maken gebruik van de volgende vergaderprogramma’s:

Microsoft Teams

Wij maken gebruik van Microsoft Teams. De aanbieder is Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ierland. Details over gegevensverwerking zijn te vinden in de privacyverklaring van Microsoft Teams: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Verwerking

Voor het gebruik van bovengenoemde dienst hebben wij een verwerkingsovereenkomst (AVV) afgesloten. Dit is een overeenkomst die is voorgeschreven door de wetgeving inzake gegevensbescherming, en die waarborgt dat de persoonlijke gegevens van onze websitegebruikers alleen worden verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

9. Eigen diensten

Gegevens van sollicitanten verwerken

Wij bieden u de mogelijkheid om bij ons te solliciteren (bijv. via e-mail, per post of via het online sollicitatieformulier). Hieronder informeren we u over de reikwijdte, het doel en het gebruik van de persoonsgegevens die we over u verzamelen als onderdeel van de sollicitatieprocedure. Wij garanderen u dat het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens plaatsvindt in overeenstemming met de bestaande wetgeving inzake gegevensbescherming en alle andere wettelijke bepalingen, en we garanderen dat uw gegevens uiterst vertrouwelijk worden behandeld.

Reikwijdte en doel van het verzamelen van gegevens

Als u bij ons solliciteert, verwerken we alle persoonsgegevens (bijv. contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, notities van sollicitatiegesprekken enz.) die nodig zijn om een beslissing te nemen over het aangaan van een arbeidsrelatie. De rechtsgrondslagen daarvoor zijn § 26 BDSG naar Duits recht (aangaan van arbeidsrelatie), Art. 6(1)(b) van de AVG (algemene contractonderhandelingen) en – op voorwaarde dat u ons toestemming gegeven hebt – Art.6(1)(a) van de AVG. De toestemming kan op ieder moment ingetrokken worden. Binnen ons bedrijf worden uw persoonsgegevens uitsluitend gedeeld met personen die betrokken zijn bij de verwerking van uw sollicitatie.

Indien u na uw sollicitatie aangenomen wordt, dan worden de gegevens die u hebt doorgegeven opgeslagen op grond van § 26 BDSG en Art.6(1)(b) van de AVG, zodat we de aanstelling in ons gegevensverwerkingssysteem kunnen opnemen.

Bewaartermijn van de gegevens

Indien we u geen baan kunnen aanbieden, of indien u een vacature afwijst of uw sollicitatie intrekt, behouden wij ons het recht voor om op grond van onze gerechtvaardigde belangen (Art. 6(1)(f) van de AVG) de verstrekte gegevens tot 6 maanden na het einde van de sollicitatieprocedure (afwijzing of intrekking van de sollicitatie) te bewaren Daarna zullen de gegevens verwijderd en de fysieke sollicitatiedocumenten vernietigd worden. De opgeslagen gegevens dienen met name als bewijsmateriaal in het geval van een juridisch geschil. Indien het duidelijk is dat de gegevens na het verstrijken van de termijn van 6 maanden nodig zullen zijn (bijv. wegens een dreigend of lopend juridisch geschil), dan zullen ze pas gewist worden wanneer het doeleinde van langere opslag niet meer van toepassing is.

De gegevens kunnen ook langer bewaard worden als u daarmee hebt ingestemd (Art. 6(1)(a) van de AVG) of als wettelijke vereisten inzake gegevensbewaring verhinderen dat de gegevens gewist worden..

Opname in de sollicitantenpooll

Als we u geen baan aanbieden, krijgt u wellicht de kans om in onze sollicitantenpool opgenomen te worden. In dat geval worden alle documenten en gegevens van de sollicitatie overgebracht naar de sollicitantenpool om contact met u op te nemen wanneer we een gepaste vacature hebben.

Opname in de sollicitantenpool vindt uitsluitend plaats op grond van uw uitdrukkelijke toestemming (Art. 6(1)(a) van de AVG). Het geven van toestemming is geheel vrijwillig en houdt geen verband met de lopende sollicitatieprocedure. De betrokkene kan zijn toestemming te allen tijde intrekken. In dat geval worden de gegevens onherroepelijk verwijderd uit de sollicitantenpool, tenzij er juridische redenen bestaan om ze te bewaren

De gegevens in de sollicitantenpool worden maximaal twee jaar nadat de toestemming gegeven werd onherroepelijk verwijderd.

OneDrive

We hebben OneDrive in deze website geïntegreerd. De aanbieder is Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, (OneDrive) Ierland (hierna “OneDrive”).

Met OneDrive kunnen we een uploadgedeelte in onze website opnemen waar u content kunt uploaden. Wanneer u inhoud uploadt, wordt deze op de OneDrive-servers opgeslagen. Wanneer u onze website bezoekt, wordt er ook een verbinding met OneDrive tot stand gebracht, zodat OneDrive kan registreren dat u onze website hebt bezocht.

Het gebruik van OneDrive vindt plaats op grond van Art. 6(1)(f) van de AVG. De eigenaar van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij een betrouwbaar uploadgedeelte op zijn website. Als desbetreffende toestemming is verleend, vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van Art. 6(1)(a) van de AVG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Verwerking

Voor het gebruik van bovengenoemde dienst hebben wij een verwerkingsovereenkomst (AVV) afgesloten. Dit is een overeenkomst die is voorgeschreven door de wetgeving inzake gegevensbescherming, en die waarborgt dat de persoonlijke gegevens van onze websitegebruikers alleen worden verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

 

burgbad, laatst gewijzigd op 17 april 2023